Laevaõnnetusest teatamine

Prindi

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) viib läbi laevaõnnetuste ohutusjuurdlust väga raskete ja raskete laevaõnnetuse suhtes, mis on seotud Eesti riigilippu kandva laevaga, leiab aset Eesti territoriaalvetes või on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega. Ohutusjuurdluse ülesanne on selgitada välja laevaõnnetuste asjaolud, põhjused ja tagajärjed ning ohutusjuurdluse tulemuste põhjal kavandada laevaõnnetuste vältimise meetmed. OJK ei tegele süü ja vastutuse küsimustega.

Ohutusjuurdluse Keskus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi spetsiifilist ülesannet täitev struktuuriüksus, mis on ohutusjuurdluste läbiviimisel sõltumatu ning iseseisev. Oma tegevuses lähtub OJK Lennundusseadusest, Raudteeseadusest, Meresõiduohutuse seadusest, OJK põhimäärustest, Ohutusjuurdluse korrast, Euroopa Liidu määrustest ning rahvusvahelistest kokkulepetest.

Vastavalt Meresõiduohutuse seadusele tuleb laevaõnnetusest ja juhtumitest teatada esimesel võimalusel. Ohutusjuurdluse Keskuse ööpäevaringne õnnetustest teatamise telefon on 584 17 444.

Üldteave
:
(Kohaliku aja järgi)
(tootja ja mudel)
Õnnetuse tagajärjed
JahEi
Surmajuhtumit
Inimeste vigastusi
Laevavigastusi
Laevahukku, laeva maha jätmist
Puuduvad vigastused ja kahjustused
Vigastused ja tagajärjed teadmata
Keskkonnakahjustust
Merereis
Teise laevaõnnetuses osalenud laeva andmed
Lisainformatsioon
Ankeeti täitva isiku andmed